Juridische en religieuze verwijzingen

Om de conformiteit van de producten met de halal-certificering te waarborgen, baseert de ARGML zich op juridische referenties en heilige teksten.
 1. Home
 2. Consumentengids
 3. Juridische en religieuze verwijzingen

Religieuze verwijzingen

Toegestane levensmiddelen

$
Als basisprincipe is goed voedsel toegestaan

Soera 2 Al-Baqara

[57] En Wij bedekten u met de schaduw van een wolk en zonden u manna en kwartels: “Eet van de heerlijkheden die Wij u hebben geschonken.” – Zij deden ons geen onrecht aan, maar zij deden zichzelf onrecht aan.

[168] O mensen! Eet wat wettig en zuiver is, en treed niet in de voetsporen van de duivel, want hij is inderdaad een vijand van u.

[172] O gelovigen! Eet van het wettige voedsel dat Wij u hebben geschonken. En dankt Allah, indien gij Hem aanbidt.

Soera 5 Al-Mâ'ida

[3] Verboden voor u is het dood aangetroffen beest, het bloed, het varkensvlees, waarop een andere naam dan die van Allah is aangeroepen, het gesmoorde beest, het beest dat bedwelmd is, of dat door een val gestorven is, of dat door een slag op de hoorn gestorven is, en het beest dat door een wild beest is opgegeten – behalve het beest dat gij slacht voordat het dood is – (Verboden voor u is ook het beest) dat op de opgerichte stenen is geofferd, alsmede de verdeling van het beest door loting met pijlen. Want dit is perversiteit.

Soera 6 Al-'An`âm

[121] En eet niet van hetgeen waarover de naam van Allah niet is uitgesproken. De duivels inspireren hun bondgenoten om met je te redetwisten. Als jullie hen gehoorzamen, zullen jullie zeker medestanders worden.
[145] Zeg: “In hetgeen mij is geopenbaard, vind ik voor geen enkele eter een verbod om er van te eten, behalve van een dood gevonden beest of van vergoten bloed of van varkensvlees – want dat is een verontreiniging – of van datgene, wat aan een ander dan Allah is geofferd. En wie gedwongen is, maar niet misbruikt of overtreedt, voorwaar, uw Heer is Vergevensgezind en Genadevol.

Soera 16 An-Nahl

[115] Hij heeft u inderdaad het dode dier, het bloed, het varkensvlees en het dier waarop een andere naam dan die van Allah is aangeroepen, verboden. Maar wie er onder dwang van eet en niet opstandig of zondig is, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Zie onze religieuze referenties over ritueel slachten

pluimvee

Pluimvee en elektronarcose

Wij hebben de volgende personen en instellingen geïnterviewd

Dierenwelzijn in de islam

Dieren als schepselen van God

De barmhartigheid in de islam strekt zich uit tot al Gods schepselen: dieren vallen dus als zodanig onder deze barmhartigheid.
“En Hij heeft voor jullie het vee geschapen waarvan jullie warme kleren maken, waarvan jullie verschillende voordelen hebben en waarvan jullie ook eten. Ze zien er goed uit als je ze ’s nachts binnenhaalt, maar ook ’s morgens als je ze naar de wei brengt. En ze dragen je lasten naar een land dat je nooit zou bereiken… [autrement] Maar met moeite. Voorwaar, uw Heer is barmhartig en genadig. En (Hij heeft) paarden, muildieren en ezels voor u geschapen om op te rijden en ook voor de show. En Hij heeft dingen geschapen die jullie niet kennen.”
Soera 16 An-nahl (De Bijen), Verzen 5-8

De Islam erkent een geëvolueerd bewustzijn in dieren

Het dier heeft intelligentie, lijdt, kent en aanbidt God, is zich bewust van de dood en zal net als de mens herrijzen:
“Geen beest op aarde, noch een vogel die met zijn twee vleugels vliegt, is een volk als gij; in het Boek hebben Wij niet het minste weggelaten. En dan zullen zij tot de Heer worden verzameld” Soera 6 Al-‘An`âm (De Dieren), Vers 38
“Ziet u niet dat alles in de hemel en op aarde niet ophoudt de heerlijkheid en zuiverheid van God te verkondigen, zelfs de vogels die hun vleugels uitslaan? Iedereen heeft zijn eigen manier om tot God te bidden en zijn glorie en reinheid te verkondigen en God weet precies wat ze doen. Soera 24 An-Nur (Het Licht), vers 41

Het Heilige Boek heeft dieren geëerd door verschillende Soera's naar dieren te noemen.

“De Koe”, “Het Vee”, “De Bijen”, “De Mieren”, “De Spin”, “De Olifant”. De Profeet (vrede en zegeningen van God zij met hem) leerde zijn metgezellen respect voor dieren, waarbij hij sommige van hen bevoorrechtte, met name vanwege hun adel (het paard) of hun zuiverheid (de kat). Het behoud van diersoorten werd lang geleden bereikt in de Ark van Noach (Nûh) door het bevel van Allah (s.w.t), zonder welke wij in ons huidige leven geen dieren zouden hebben gekend. Dit is een herinnering voor ons om diersoorten in onze tijd te behouden.

Dierenrechten in de Islam

De islam verbiedt formeel alle vormen van wreedheid tegen dieren, lang voor de opkomst van diverse dierenrechtenbewegingen, die pas uit de 19e eeuw dateren.
De Profeet (pbuh) beschreef de straf van een vrouw die naar de hel werd gestuurd vanwege de manier waarop zij een kat behandelde. Ze had haar opgesloten zonder haar te voeden en weigerde haar los te laten om zich buiten te voeden. Sahih Al-Bukhari

De Islam vereist dat dieren met vriendelijkheid worden behandeld

De Profeet Mohammed (pbuh) vertelde zijn metgezellen het verhaal van een man die tijdens een wandeling plotseling grote dorst kreeg. Toen hij een put vond, daalde hij daarin af om zijn dorst te lessen. Op de terugweg naar boven zag hij een hond die zo dorstig was dat hij de modder van de grond likte. Dus ging hij weer naar de bodem van de put en haalde water voor de hond. God waardeerde zijn goede daad zozeer dat Hij hem zijn zonden vergaf. De metgezellen vroegen: “O Profeet van God, worden wij beloond voor onze goede daden aan dieren?” Hij antwoordde: “Voor elk levend wezen is er een beloning voor wie het goed doet.” Sahih Al-Bukhari
De Profeet Mohammed (pbuh) zei: “Er is geen mens die zonder recht een vogel, of een groter dier doodt, die op de Dag des Oordeels niet door God ondervraagd zal worden.” Men vroeg hem: “En wat is het recht van het dier, o boodschapper van God?” Hij antwoordde: “Het is dat hij het slacht en zijn vlees eet, niet dat hij zijn hoofd afsnijdt en de rest weggooit.” An-Nasai
Allah (s.a.w.) zegt in de Koran: “Er is geen beest dat op de aarde loopt, geen vogel die met zijn vleugels vliegt, die niet zoals jullie in gemeenschap is.”
Soera 6 Al An’âm (De Dieren), Vers 38

De Islam vereist dat de rechten van dieren en hun fysiologische behoeften worden gerespecteerd, zoals bij elke andere gemeenschap.

Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren moeten toegang hebben tot gezond en natuurlijk voedsel en aangename leefomstandigheden. Zij moeten ook toegang hebben tot de voorwaarden voor het paren, zogen en normaal grootbrengen van hun nakomelingen, en moeten medische verzorging krijgen in geval van ziekte of ongeval.
De Profeet (pbuh) kwam langs een zeer vermagerde kameel. Hij zegt: “Vrees God over die dieren die niet kunnen spreken. Als je op ze rijdt, doe het dan goed [en les mettant en forme pour qu’ils puissent le faire aisément] en als je ze eet, doe het dan goed [en les nourrissant convenablement pour leur assurer une bonne santé]. “Abu Daoud
Een dier mag nooit geslagen of gemarteld worden. De Profeet (pbuh) passeerde een dier dat op het voorhoofd was gebrandmerkt. Hij zei: “Weet je niet dat ik hem vervloek die zijn dier op zijn gezicht markeert of op zijn gezicht slaat? Abu Daoud, Sahih Moeslim
Mensen mogen dieren niet in het gezicht slaan, want “zij spreken de lof van God”.

Voorwaarden voor de slachtpraktijk

Het is verboden een dier te doden op een wrede manier of gewoon voor de lol. De enige reden is de noodzaak om te voeden, met de toestemming van Allah, en dus het volgen van een bepaald ritueel dat vriendelijk is voor het dier. Het dier heeft recht op een waardige en respectvolle dood.
De Islam heeft regels opgesteld voor het slachten van dieren. De islam legt grote nadruk op de manier waarop dieren worden geofferd, die voor hen zo pijnloos mogelijk moet zijn. Het instrument om de keel door te snijden mag nooit in het bijzijn van het dier worden geslepen, en de keel van een dier mag nooit in het bijzijn van zijn soortgenoten worden doorgesneden. Nooit voor de komst van de Islam was de wereld getuige van zoveel zorg voor het welzijn van dieren.
“En eet niet van hetgeen waarover de naam van Allah niet is uitgesproken. De duivels inspireren hun bondgenoten om met u te twisten. Als jullie hen gehoorzamen, zullen jullie zeker medestanders worden.”
Soera 6 Al-‘An`âm (De Dieren), Vers 121
“Aan elke gemeenschap hebben Wij een offerritueel opgedragen, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het dier van de kudde dat Hij hun heeft toegewezen. Uw God is inderdaad één God. Dus onderwerp je aan hem. En geef goed nieuws aan hen die zich vernederen.
Soera 22 Al-Hajj (De Bedevaart), Vers 34
“Wij hebben voor u de gezonde kamelen (en koeien) aangewezen voor bepaalde door Allah vastgestelde riten. In hen is een goede zaak voor jou. Zeg daarom de naam van Allah over hen wanneer hun benen zijn vastgebonden. Als ze dan op hun zij liggen, eet er dan van en geef ze aan de onopvallende arbeider en de bedelaar. Zo hebben Wij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij dankbaar moogt zijn.
Soera 22 Al-Hajj (De Bedevaart), Vers 36
“Allah (s.a.w.) heeft jullie bevolen in alles goed te doen. Dus als je doodt, dood goed. Als je slacht, slacht dan goed. Laat ieder van jullie zijn mes slijpen en zijn slachtoffer goed behandelen. Sahih Muslim
Ibn ‘Omar rapporteerde dat de Profeet (SWS) zei: “Wanneer iemand van jullie een beest slacht, laat hem het dan afmaken. Gerapporteerd door Ibn Maja
Volgens Ibn ‘Abbas legde een man zijn slachtoffer op de grond terwijl hij zijn mes slijpte. De Profeet (SWS) zei tegen hem: “Dus je wilt haar twee keer doden? Waarom heb je je mes niet geslepen voordat je hem neerlegde? Sahih Al-Bukhari
Omar zag iemand een schaap aan de poot trekken om de keel door te snijden. Hij zei tegen hem: “Wee je! Leid hem naar zijn dood op een vriendelijke manier”. Gerapporteerd door ‘Abd ar-Razaq
De Profeet (SWS) zei: “Alles wat van een levend dier is afgesneden, wordt beschouwd als een dood dier”. Gerapporteerd door Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi en al-Hiban.

Juridische referenties

Halal” is niet beschermd

$
Elk bedrijf kan de naam halal gebruiken, maar alleen in naam halal zijn.

De Codex Alimentarius

De Codex Alimentarius heeft alleen algemene richtsnoeren voor het gebruik van de term “halal” vastgesteld.

De Codex Alimentarius (of Codex Alimentarius) is een gezamenlijk programma van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat bestaat uit een reeks normen, codes, toepassingen, richtsnoeren en andere aanbevelingen betreffende voedselproductie en -verwerking die gericht zijn op voedselveiligheid, met inbegrip van de bescherming van consumenten en werknemers in de voedingssector, en milieubehoud.

  De Grote Moskee van Lyon is goedgekeurd

  Sinds 1996 is de Grote Moskee van Lyon, die deel uitmaakt van de ARGML, erkend als religieuze organisatie voor het verlenen van vergunningen aan offeraars die gemachtigd zijn rituele slachtingen uit te voeren en islamitische rituele slachtingen te organiseren.

  Besluit van 12 december 1997

  Besluit betreffende de procedures voor het immobiliseren, bedwelmen en doden van dieren en betreffende de voorwaarden voor de bescherming van dieren in slachthuizen

  VERORDENING (EG) NR. 1099/2009 VAN DE EUROPESE RAAD

  Verordening betreffende “de bescherming van dieren bij het doden”.

  Besluit van 31 juli 2012

  Besluit betreffende de voorwaarden voor de afgifte van het getuigschrift van vakbekwaamheid inzake de bescherming van dieren bij het doden ervan

  Het kader wordt steeds strenger

  Sinds 2011 is de wetgeving aangescherpt wat betreft de mogelijkheid voor slachthuizen om ritueel te slachten

  Het is in deze context dat de ARGML elke dag werkt aan

  • strikte regels en beginselen vast te stellen en na te leven die halal definiëren;
  • blijven evolueren in een steeds moeilijker en restrictiever wordend klimaat voor de industrie;
  • en een onberispelijke garantie van het halal karakter van de producten die zij certificeert voor de consument.

  De verbintenissen van de ARGML

  De verbintenissen van de ARGML

  Verantwoordelijkheid

  De inspecteurs van de ARGML moeten ervoor zorgen dat alle toepasselijke voorschriften worden nageleefd om aan de verwachtingen van de consument te voldoen.

  Permanente controle

  In alle productiestadia zien ARGML-inspecteurs erop toe dat de procedures worden gevolgd.

  Naleving van de strengste islamitische beginselen

  De moslimgemeenschap toegang bieden tot betrouwbaar voedsel dat wordt geproduceerd volgens de in de heilige teksten vastgelegde rituelen.

  Professionaliteit, kwaliteit, nauwkeurigheid

  Gekwalificeerde professionals die zich kunnen ontwikkelen in een steeds complexere context van de voedingsindustrie.

  Transparantie, informatie

  De ARGML werkt dagelijks aan het begeleiden en informeren van consumenten over de gereguleerde productieprocessen van halal-certificering.

  Onder de morele verantwoordelijkheid van de Grote Moskee van Lyon

  De ARGML is een vereniging die in 1995 door de Grote Moskee van Lyon is opgericht om moslimconsumenten toegang te geven tot producten die in overeenstemming zijn met hun religieuze ethiek. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lyon, binnen de muren van de Grote Moskee.

  Halal nieuws in Frankrijk en in de wereld

  Wat is “haram”?

  Harām (حرام, harām) is een Arabisch bijvoeglijk naamwoord dat in de islam alles beschrijft wat volgens de sharia "verboden, onschendbaar, heilig" is. In zijn dubbelzinnigheid komt het nog het meest overeen met het begrip taboe in het Duits. Het tegenovergestelde van...

  Volg ons op Instagram!

  Word lid van de ARGML gemeenschap om ervoor te zorgen dat moslims halal consumeren.

  Adres

  ARGML, 146 Boulevard Pinel 69008 Lyon

  Telefoon

  +33 (0)4 78 78 18 05

  E-mail

  argml @ mosquee-lyon.org

  Openingstijden (UTC/GMT +1)

  Ma t/m vr: 9.00-17.00 uur

  Stuur ons een bericht

  6 + 3 =