Wettelijke informatie

  1. Home
  2. Neem contact op met
  3. Wettelijke informatie

Inleiding

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina’s doorbladert. Door deze site te bezoeken, aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie zijn de verantwoordelijken voor deze website https://argml.com :

Aanbieders

1. Website redacteur

De ARGML (Vereniging van het Ritueel van de Grote Moskee van Lyon)
SIRET-nummer: -.
Redactie : De ARGML
146 Boulevard Pinel 69008 Lyon
Telefoon: +33 (0)4 78 78 18 05
E-mail : argml@mosquee-lyon.org
Website: https://argml.com/

2. Hosting

Gastheer: O2Switch
222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Website: https://www.o2switch.fr/

3. Ontwikkeling

MF CONSULTING
27 avenue Lacassagne 69003 Lyon
Website: https://michaelfleury.com/

Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Deze site (https://argml.com/) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere weergave raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.
De juridische aankondigingen zijn gegenereerd met de Legal Notice Generator, aangeboden door Welye.
De ARGML gebruikt alle haar ter beschikking staande middelen om te zorgen voor betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker moet zich dus vergewissen van de juistheid van de informatie en de door hem nuttig geachte wijzigingen op de site melden. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, noch voor enige directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

2. Cookies

De website https://argml.com kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergave doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server benadert om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet worden bediend zonder cookies te accepteren.

3. Hyperlinks

De websites van kunnen links aanbieden naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. De ARGML heeft geen controle over de sites die met haar websites verbonden zijn. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s liggen volledig bij de internetgebruiker, die zich aan zijn gebruiksvoorwaarden moet houden.
Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van de ARGML mogen geen hyperlink naar deze site aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de ARGML.
Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar één van de ARGML websites wenst in te stellen, dient hij/zij een e-mail te sturen naar de site met het verzoek een hyperlink in te stellen. De ARGML behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten motiveren.

4. Geleverde diensten

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website https://argml.com/.
De ARGML streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website https://argml.com. De informatie op de website https://argml.com is niet volledig en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de website https://argml.com ter indicatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

5. Contractuele beperkingen inzake gegevens

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of omissies bevatten. Als u een hiaat, een fout of een schijnbare storing opmerkt, kunt u dit per e-mail melden aan argml@mosquee-lyon.org, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.)
Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.
De in het kader van deze website opgezette hyperlinks naar andere op het Internet aanwezige bronnen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ARGML.

6. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de website https://argml.com/, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafieken, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen, evenals de lay-out ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.
Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ARGML. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die aanleiding kan geven tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

7. Geschillen

De onderhavige voorwaarden van de website https://argml.com worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het bedrijf. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

8. Persoonlijke gegevens

In het algemeen hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website https://argml.com/ bezoekt.
Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het inderdaad nodig zijn dat u ons bepaalde gegevens meedeelt, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online aangeboden formulier in de rubriek “contact” invult. U kunt in elk geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u de diensten van de site niet gebruiken, met name het aanvragen van informatie over ons bedrijf en het ontvangen van nieuwsbrieven.
Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u opent, uw IP-adres, uw browsertype en uw toegangstijden. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Adres

ARGML, 146 Boulevard Pinel 69008 Lyon

Telefoon

+33 (0)4 78 78 18 05

E-mail

argml @ mosquee-lyon.org

Openingstijden (UTC/GMT +1)

Ma t/m vr: 9.00-17.00 uur

Stuur ons een bericht